ในการเริ่มทำธุรกิจไม่ว่าจะ ธุรกิจออนไลน์ มักมีหลายๆ คำถามในหัวว่า ต้องขายสินค้ากี่ชิ้นดี ตั้งราคาเท่าไหร่ ในแต่ละเดือนต้องขายให้ได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุน หรือถ้าคุณทำการขายไปเรื่อยๆ คุณจะรู้สิ่งเหล่านี้ หรือสามารถหาคำตอบได้จากการหา จุดคุ้มทุน หากคุณไม่หาคำตอบให้กับสิ่งนี้เหล่านี้ นั่นถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะก่อนที่คุณจะคำนวณหาจุดคุ้มทุนได้ คุณจะต้องทราบค่าต่างๆ เหล่านี้ก่อนถึงจะหาจุดคุ้มทุนได้ เช่น การคำนวณราคาขาย ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม ต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) คือ จำนวนของสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจต้องขายให้ได้ เพื่อให้เกิดรายได้เท่ากับที่ลงทุนไป หรือ ช่วงเวลาที่ธุรกิจจะมีรายได้เท่ากับที่ลงทุนไปใช้เวลาเท่าใด

หรือจะอธิบายจุดคุ้มทุนเป็นความหมายง่ายๆ ดังนี้
*ถ้า 🚀 ยอดขาย มากกว่า ค่าใช้จ่าย คือ ‘กำไร’
**ถ้า 🚀 ยอดขาย น้อยกว่า ค่าใช้จ่าย คือ ‘ขาดทุน’
***ถ้า 🚀 ยอดขาย เท่ากับ ค่าใช้จ่าย คือเท่าทุน หรือ ‘คุ้มทุน’ นั่งเอง

ก่อนไปหา จุดคุ้มทุน ต้องทราบ หรือแยกระหว่าง ?

1.ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยอดขาย ขายมากจ่ายมาก ขายน้อยจ่ายน้อย หรือเมื่อมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลง ของส่วนงานผลิต ส่วนใหญ่เป็นพวกต้นทุนวัตถุดิบและค่าคอมมิชชัน เช่น ร้านอาหาร ต้นทุนผันแปรจะเป็นพวกวัตถุดิบที่อยู่ในอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ข้าว รวมไปถึงพวกบรรจุภัณฑ์ เช่น ช้อนพลาสติก กล่องโฟม ถ้าหากกิจการมีค่าคอมมิชชัน ค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรด้วย

2.ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยผลิตหรือขาย โดยต้นทุนคงที่จะคงที่ตลอดเวลา แม้ว่าจะขายมาก ขายน้อย ก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเท่าเดิม แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะลดลง ถ้าปริมาณการผลิตหรือขายสูงขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าที่ เงินเดือน พนักงาน ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น

เมื่อธุรกิจรู้จักต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่แล้ว ธุรกิจก็ต้องมาแยกค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าค่าใช้จ่ายไหนเป็นผันแปร และคงที่ ก่อนนำไปคำนวณ

สูตรวิธีหา จุดคุ้มทุน [Break Even Analysis] อย่างง่าย

สูตรหา จุดคุ้มทุน กำไร-SGEPRINT

โดยสามารถใช้สมการด้านล่างเพื่อคำนวณจุดคุ้มทุน ต้นทุน และราคาขายได้ 2 วิธี ดังนี้

✍️จุดคุ้มทุน (หน่วย) = ต้นทุนคงที่ / (ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)
👉จุดคุ้มทุน (บาท) = จุดคุ้มทุน (หน่วย) x ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนแปรผันรวม

ขอขอบคุณ 🙏 สูตร จาก Krungsri Guru

ตัวอย่างสมมุติ SGEPRINT ร้านสติ๊กเกอร์  ขาย สติ๊กเกอร์ มีต้นทุนคงที่ 10,000 / เดือน และมีต้นทุนผันแปรชิ้นละ 50 บาท โดยตั้งราคาขายที่ 60 บาทต่อชิ้น ดังนั้นจุดคุ้มทุน = 10,000 / (60-50) = 1,000 ชิ้น หมายความว่า SGEPRINT ต้องปริ๊น สติ๊กเกอร์ขายให้ได้ 1000 ชิ้นต่อเดือนถึงจะคุ้มทุน และถ้าขายได้มากกว่า 1,000 ชิ้น ก็คือกำไรนั่นเอง

💪 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน

วิธีหา จุดคุ้มทุน ประโยชน์

1.ช่วยวางแผนตัดสินใจว่าจะตั้งราคาในการขายเท่าไหร่ ราคาที่ตั้งจากจุดคุ้มทุนใช้เวลาเท่าไหร่ หากเปลี่ยนต้นทุนผันแปร หรือ ต้นทุนคงที่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคืนทุน

2. สามารถช่วยวัดผลฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ เพราะเมื่อผลการคำนวณออกมา จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้ระยะวลาคืนทุนล่าช้า ฝ่ายต่างๆ ก็จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

3. จุดคุ้มทุนจะทำให้ธุรกิจทราบว่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนช่วยวางแผนธุรกิจต้องการทราบว่าธุรกิจต้องมีสินค้าเท่าไหร่ การขายเท่าไหร่ ตั้งราคาเท่าไหร่ จึงจะสามารถมีกำไร

การเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร ราคาขาย หรือ จำนวนยอดขาย มีผลกับจุดคุ้มทุน ทั้งนั้น โดยตัวเลขต่างๆ ยังถือว่าเป็นการตั้งสมมุติฐานเท่านั้น ทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริง จะเป็นอย่างที่คาดการณ์ หรือไม่ อาจจะต้องลงมือทำจริงๆ ถึงจะรู้ได้ โดยพยายามวิเคราะห์จากหลักความเป็นจริงอย่างมีเหตุ และผล ก็จะช่วยธุรกิจมีโอกาสได้กำไร และประสบความสำเร็จสูง เริ่มจากการลองคำนวณ จุดคุ้มทุน – กำไร ของธุรกิจที่จะทำ เมื่อผลออกมาพบว่ามีโอกาสที่จะกำไรสูงเราก็จะสามารถเริ่มลงมือได้ทันที แต่ถ้าออกมาแล้วพบว่ามีโอกาสที่จะขาดทุน 💪 เราก็สามารถที่จะปรับแก้แผนธุรกิจก่อนที่จะลงมือทำ โอกาสที่จะขาดทุนหรือเจ็บตัวก็น้อยลงด้วย