ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ , ภาคธุรกิจ , สาธารณสุข , สังคม และภาคประชาชน ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงระบบเศรษฐกิจของทั้งโลก ส่งผลกระทบเป็นแบบลูกโซ่ และหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) เพราะ SME คือ ภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานทั้งหมดมากกว่า 80% ของทั้งประเทศ โดยมีจำนวนแรงงานมากกว่า 10 ล้านคน จึงไม่แปลกใจที่สถานการณ์ Covid-19 ถึงได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

SME คือ อะไร ? ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises มีชื่อภาษาไทยว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยถือว่าเป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศ ตัวอย่าง ธุรกิจอาหาร , ธุรกิจออนไลน์ , ธุรกิจสอนพิเศษ ฯลฯ โดยธุรกิจ SME ครอบคลุมแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการหลักๆ คือ กิจการ การผลิต , กิจการ การค้า , กิจการ บริการ

ประเภท 💬 ธุรกิจ SME มีอะไรบ้าง

รู้จักกับ-SME-คือ-อะไร-มีกี่ประเภท---SGEPRINT

ประเภทของธุรกิจ SME หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ได้แบ่งกิจการไว้ 3 กิจการใหญ่ๆ ดังนี้ได้แก่ การผลิต การค้า และ การบริการ
1. กิจการ ด้านการผลิต คือ กลุ่มกิจการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูปให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยถือว่ามีความสำคัญกับ SME อย่างมาก เพราะกิจการที่ช่วยใหมีผลในการจ้างงานค่อนข้างเยอะ

ข้อสังเกตของกลุ่มนี้ SMEคือ
– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน และวิสาหกิจขนาดกลางมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก มีสินทรัพยถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลาง มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท

2.กิจการ ด้านการบริการ คือ กลุ่มธุรกิจ SME ที่มีกำลังครอบคลุมในด้านกำลังทรัพย์ และกำลังคนเป็นอย่างดี เพราะการบริการมีการจ้าง หรือขึ้นตลอดเวลา เช่น บริการรับทำ ป้ายไวนิล

ข้อสังเกตของกลุ่มนี้ SMEคือ
– เป็นประเภทธุรกิจ SME ขนาดเล็กมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท
– เป็นประเภทธุรกิจ SME ขนาดเล็กมีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน และวิสาหกิจขนาดกลางมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

3.กิจการ ด้านการขนส่ง คือ ธุรกิจที่เน้นกระบวนการที่ครอบคลุมรูปแบบการนำเข้า ส่งออก หรือ การค้าต่าง ๆ ในประเทศ

ข้อสังเกตของกลุ่มนี้ SMEคือ
– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกินมีลูกจ้างไม่เกิน 25 คน และวิสาหกิจขนาดกลางมีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน และค้าปลีกวิสาหกิจขนาดเล็กมีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน และวิสาหกิจขนาดกลางมีลูกจ้างไม่เกิน 30 คน
– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และค้าปลีก วิสาหกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 60 ล้านบาท

ทำไม❓ SME ถึงมีความสำคัญกับประเทศ

ทำไม SME ถึงมีความสำคัญกับประเทศ

ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ คือการที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายเล็กๆ สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน ภาคธุรกิจ SME และ Micro SME ที่จะส่งผลสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีความสำคัญดังนี้

– ช่วยสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบในประเทศ กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นในประเทศ เช่นผู้ประกอบการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาผลิตสินค้า ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น มีการผลิตวัตถุดิบป้อนสู่ตลาด ทำให้มีการกระจายรายได้ และหมุนเวียนรายได้อย่างทั่วถึง

– เกิดการเชื่อมโยงระบบนิเวศน์ของธุรกิจ มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่าง SME และธุรกิจใหญ่ๆ โดย SME ผลิตสินค้า วัตถุดิบให้กับธุรกิจรายใหญ่ โดยที่ SME จะใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาผลิตสินค้า หรือเกิดการจ้างงานภายในท้องถิ่นเพื่อป้อนสินค้าค้าให้ธุรกิจรายใหญ่ ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศน์เชื่อมโยงกัน

– เป็นการเพิ่มศักยภาพ และความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ เนื่องจากสถิติการจดทะเบียนผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า 90% ล้วนเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม และขนาดกลาง หากรัฐสามารถผลักดันให้ หรือให้การสนับสนุน SME ไทยมีขีดความสามารถมากขึ้น ก็จะส่งผลมากมายหลายอย่าง เช่น เกิดการจ้างงานมากขึ้น เศรษฐกิจก็จะเติบโตมากขึ้น

ปัญหา ❗️ ที่พบบ่อยๆ ของ SME คือ

SME-คือ-อะไร-SGEPRINT-มีคำตอบ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ SME มาก่อน ทำให้มักจะมาตกม้าตายกันมากมายเนื่องจากไม่ได้วางแผนหรือศึกษามาเป็นอย่างดี ตั้งใจแค่จะทำกำไรจากสินค้าให้ได้อย่างเดียว

ปัญหาทางด้านเงินลงทุน

เงินลงทุนเป็นปัญหาหลักๆ ในการทำธุรกิจเกือบทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้ ธุรกิจควรวางแผนเรื่องเงินทุน การวางแผนระบบ การบัญชี การเงิน ควรวางแผนการจัดหาเงินทุน การหาเงินทุนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

ปัญหาทางด้านการตลาด

ประกอบการ SME ส่วนใหญ่เน้นหวังผลด้านกำไรอย่างเดียว ไม่ได้ศึกษาด้านการตลาด การวางแผนด้านการตลาด การมองหาโอกาสทางการตลาด เนื่องจากทุกวันนี้โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากธุรกิจไม่ปรับตัว หรือวางแผนด้านการตลาด อาจทำให้ธุรกิจขายของ หรือกระจายสินค้าไม่ได้

ปัญหาทางด้านแรงงาน

เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ธุรกิจขนาดกลางจะต้องเจอคือ มีการเข้า-ออก ของพนักงานอยู่บ่อยๆ ทำให้เมื่อได้คนทำงานฝีมือและมีความชำนาญมากขึ้น ก็จะโอกาสย้ายออกไปทำงานบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่มีระบบ รายได้ สวัสดิการ ที่มากกว่า ทำให้ธุรกิจขาดความต่อเนื่อง อาจจะส่งผลต่อธุรกิจ เช่น คุณภาพสินค้า สินค้าผลิตไม่ทัน บริษัทควรวางแผนและรับมือให้ดี

ทั้งนี้ ปัญหาธุรกิจ SME คือ ยังมีอีกหลายปัญหาตามแต่ธุรกิจของแต่ละประเภท เพราะธุรกิจแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน การดำเนินงาน และการจัดการก็ไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกปัญหาก็ย่อมมีทางออก มีทางแก้ไข ที่ธุรกิจต้องหาวิธีการจัดการให้ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดต่อไป