องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงอะไร?

องค์ประกอบศิลป์ หรือ Composition หมายถึง การนำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์และดัดแปลง ผนวกความสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคล แล้วนำมารวมกันตามสัดส่วนและความเหมาะสม จากนั้นสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมาให้เกิดเป็นความน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด [...]