ROI คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

สำหรับวงการธุรกิจแล้ว ทุกการลงทุนจะต้องมีต้นทุน และแน่นอนว่าการวัดค่าหรือการประเมินผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญว่าสิ่งที่เราลงทุนไปนั้น คุ้มค่าหรือไม่ (การวัดผลตอบแทนนั้นก็คือ ROI นั่นเอง) ส่วนประเภทของการลงทุนในทางธุรกิจที่สามารถวัดค่าROI ได้นั้น คือการลงทุนทุกประเภทที่ต้องใช้เงินทุน [...]